Ngồi suy ngẫm rồi xuất khẩu thành thơ

Đất nước mình sao mà thấy lạ

Ở bên cạnh một quốc gia lạ

Tuy rất quen nhưng sao thấy lạ

Biết đích tên mà vẫn nói lạ

Chắc vì sợ các đồng chí lạ

Hay hèn nhát nên cứ cho là lạ

Tàu ra khơi bị các tàu lạ

Thúc vào rồi vẫn không biết lạ

Chỉ lên tiếng là do tàu lạ

Vài đồng chí bị chất phóng xạ

Bác sĩ xem ấy là căn bệnh lạ

Vì đã nhiễm thứ vi-rút lạ

Ngồi ngẫm suy nay tôi thấy lạ

Nên viết ra thơ lạ mấy dòng.

Thanks for reading !!

Lm. Vincent CSsR.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết