Lịch Công Giáo Tháng 02 – 2018

1/02 X Thứ năm đầu tháng.
1V 2,1-4.10-12; Mc 6,7-13. 16/12 02 Tr Thứ Sáu. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ. ( Lể Nến). Lễ kính
Ml 3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32). 17 03 X Thứ Bảy đầu tháng.(Đ) Thánh Bơ-la-xi-ô (Blaise), Giám mục, Tử đạo.(Tr) Thánh An-ga-ri-ô, Giám mục.
1V 3,4-13; Mc 6,30-34. 18 04 X CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I
G7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 19 05 Đ  Thứ Hai Tuần V Thường Niên.Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56. 20 06 Đ Thứ Ba Tuần V Thường Niên.Thánh Phao-lô Mi-ki và các bạn, Tử đạo , lễ nhớ.
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13. 21 07 X Thứ Tư Tuần V Thường Niên.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23. 22 08 X  Thứ Năm Tuần V Thường Niên. (Tr) Thánh Giê-rô-ni-mô, Ê-mi-li-a-ni. (Tr)Thánh Jô-sep-phi-na Ba-khi-ta, (Trinh nữ).( Tr)      
1V 11,4-13; Mc 7,24-30. 23 09 X    Thứ Sáu Tuần V Thường Niên.
1V 11,29-32; 12,19; Mc 7,31-37. 24 10 Tr Thứ Bảy Tuần V Thường Niên.Thánh Scho-las-ti-ca, Trinh nữ, lễ nhớ. 
1V 12,26-32;13;33-34; Mc 8,1-10. 25 11 X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Ca vịnh tuần II.Ngày quốc tế bệnh  nhân ( không cử hành lể Đức Mẹ Lộ Đức).
Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45. 26 12 X Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13. 27 13   X  Thứ Ba Tuần .
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.                          MÙA CHAY
Mùa Chay được sắp đặt để chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Thật vậy, phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng, bằng các giai đoạn khai tâm Kitô giáo khác nhau, và giúp các tín hữu, bằng nghi thức của bí tích Rửa tội và Hòa Giải, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua (AC 27).
Lưu ý:
1. Từ đầu Mùa Chay cho đến Canh thức Phục Sinh, trong Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ không đọc (hát) Alleluia (IM 28).
2. Các Chúa nhật Mùa Chay không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, thánh lễ an táng hoặc cầu hồn (IM 372 và 380).
3. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (x. CE 41; 252; 300).
4. Các ngày thường trong Mùa Chay được cử hành:
a. thánh lễ có nghi thức riêng và thánh lễ tùy nhu cầu và ngoại lịch do Giám mục Giáo phận chỉ định hoặc cho phép (IM 374);
b. thánh lễ an táng (IM 380);
c. thánh lễ khi được tin người chết (hối tử) hoặc trong lần an táng cuối cùng, hoặc trong ngày giỗ đầu trừ thứ Tư lễ Tro hay Tuần Thánh (IM 381).
5. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM), và kinh Vinh Danh.
6. Khi cử hành lễ Hôn Phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, “thì sử dụng bản văn và các bài đọc của lễ hôm ấy, tuy nhiên vẫn đọc lời nguyện chúc hôn và tuỳ nghi có thể sử dụng công thức ban phép lành cuối lễ dành cho lễ hôn phối.” (OCM 34) Nhưng Cha Sở “nên nói cho những người kết hôn biết tính chất riêng biệt của mùa này. Phải tuyệt đối tránh không nên cử hành hôn nhân vào thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.” (OCM 32)
– Trong MC, lễ nhớ buộc có thể cử hành như lễ nhớ không buộc. 28 14 Tm Thứ Tư. LỄ TRO. Ca vịnh tuần IV.Khởi đầu mùa Chay. Làm phép tro và xức tro. Ăn chay và kiêng thịt. Đọc Kinh Tiền Tụng Mùa Chay IV. ( Không cử hành lễ thánh Xy-ri-lô, đan sĩ và thánh Mê-tô-đi-ô, Giám mục.)
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
 Lưu ý:
1. Về việc giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo luật điều 1251 quy đinh: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”
b. Tuổi giữ chay, theo giáo luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, điều 97 khoảng 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.”
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo luật điều 1252)
2. Về việc xưng tội và rước lễ
a. Về việc xưng tội: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần.” (Giáo luật điều 989).
b. Về việc rước lễ: “Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm.” (Giáo luật điều 920).
Tại Việt Nam, thời gian để chu toàn luật buộc “rước lễ trong Mùa Phục Sinh” này là từ thứ Tư lễ Tro cho đến lễ Chúa Ba Ngôi (Thông báo của UBGM về PV số VII ngày 10-08-1971). 30 15 Tm Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro.
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25. 01/01 16 Tr Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro.(Tr)  TẾT NGUYÊN ĐÁN  MẬU  TUẤT Ngày Mồng Một Tết. Cầu bình an cho năm mới.Lễ Giao Thừa:
Lễ giao thừa :  Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34. (hoặc: Is 65,17-21; Kh 21,1-6; Mt 5,43-48. hoặc: Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27). Is 58,1-9a; Mt 14-15. 2 17 Tr Thứ Bảy sau thứ Tư Lễ Tro. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Mẹ. Ngày Mồng Hai Tết. Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ   Maria.
Is 58 ,9b -14; Lc 5,27-32.
có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6 3 18 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Ca vịnh tuần I. Ngày Mồng Ba Tết. Thánh hoá công ăn việc làm.
St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15. 4 29 Tm Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.
Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46. 5 20 Tm  Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.
Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 6 21 Tm Thứ Tư Tuần I Mùa Chay. Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Gn 3,1-10; Lc 11,29-32. 7 22 Tr    Thứ Năm. LỄ TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính. 
1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19 8 23 Tm Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay.Thánh Pô-ly-ca-pô, giám mục, tử đạo.
Ed 18,21-28; Mt 5,20-26. 9 24 Tm Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay.  
Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48. 10 25 Tm CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.Ca vịnh tuần II.
St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10. 11 26 Tm  Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.
Đn 9,4b-10; Lc 6, 36-38. 12 27 Tm Thứ Ba Tuần II Mùa Chay.
Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12 13 28 Tm Thứ Tư Tuần II Mùa Chay.
Gr 18,18-20; Mt 20,17-28. 14
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết