Lịch Công Giáo Tháng 05 – 2018 (THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ)

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ “Các tín hữu hãy nhớ rằng, lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho sứ vụ của giáo dân: Xin cho các Kitô hữu giáo dân biết chu toàn sứ mạng đặc thù của mình, khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới ngày nay.

01
[5]        
16[3] Tr Thứ Ba. Thánh Giuse Thợ. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26 – 2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
02 17 Tr Thứ Tư. Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
03 18 Đ Thứ Năm đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8 ; Ga 14,6-14.
04 19 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
05 20 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
06 21 Tr CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
07 22 Tr Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26—16,4a.
08 23 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
09 24 Tr Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
10 25 Tr Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.
11 26 Tr Thứ Sáu. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a.
12 27 Tr

Tr

Thứ Bảy. Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.
13 28 Tr CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Fatima).
14 29 Đ Thứ Hai. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26 ; Ga 15,9-17.
15 01[4] Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
16 02 Tr Thứ Tư. Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
17 03 Tr Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
18 04 Tr Thứ Sáu. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
19 05 Tr
Đ
Thứ Bảy. Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.
20 06 Đ CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên. (Không cử hành lễ thánh Bernarđinô Siêna, linh mục).

LƯU Ý:
Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16/01/1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

 Câu chuyện về Kinh Mân Côi

MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau Chúa Nhật Hiện Xuống)

21         07 X Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn, tử đạo (Đ). Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.
22 08 X Thứ Ba. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.
23 09 X Thứ Tư. Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.
24 10 X Thứ Năm. Gc 5,1-6; Mc 9,41-50.
25 11 X Thứ Sáu. Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magdalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Gc 5,9-12; Mc 10,1-12.
26 12 Tr Thứ Bảy. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Gc 5,13-20; Mc 10,13-16.
27 13 Tr CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. (Không cử hành lễ thánh Augustinô, giám mục Cantuariô).
28 14 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. 1Pr 1,3-9; Mc 10,17-27.
29 15 X Thứ Ba. 1Pr 1,10-16; Mc 10,28-31.
30 16 X Thứ Tư. 1Pr  1,18 -25; Mc 10,32-45.
31 17 Tr Thứ Năm. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b) ; Lc 1,39-56


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết